Zbavte sa starostí a využite naše archivačné služby

Registratúrny poriadok a plán

Ste povinný vypracovať registratúrny poriadok?

  S účinnosťou od 1.júna 2007 zákona č.216/2007 sa upravuje povinnosť pôvodcov registratúr pri zhotovení registratúrneho poriadku a plánu ( RP a P ), čiže každý pôvodca registratúry má povinnosť zabezpečovať (v rôznom rozsahu) správu záznamov, ktoré pochádzajú z jeho činnosti:
a to:
- riadne označiť a evidovať záznamy
- zabezpečiť trvanlivosť registratúrnych záznamov
- bezpečne a účelne ich uložiť
- riadne vyradiť jednotlivé spisy
- oznamovať štátnemu archívu zmeny miesta uloženia registratúry ako aj ďalšie závažné skutočnosti
- odovzdať archívne dokumenty po vyraďovacom konaní, v určenej lehote do archívu
Za nesplnenie, alebo porušenie stanovených zákonov o archívoch a registratúrach hrozí pôvodcovi registratúry možná sankcia až do výšky 33.193,90 EUR.
Ale nerobme z registratúrného poriadku strašiaka...


Informácie a konzultácie

Vám ochotne poskytne
Ing. Katarína Preislerová
Odborný prac.správy registratúry

tel. č. +421 903 411 077, alebo prostredníctvom
e-mailu: slovkor-m@slovkor-m.sk.

Vieme Vám RP a P navrhnúť veľmi zjednodušene, zabezpečíme schválenie prostredníctvom Štátneho archívu a to všetko za minimálne finančné prostriedky.

Aktuálna situácia - pôvodný zákon taxatívne vymenúva tých pôvodcov registratúry, ktorí majú povinnosť vypracovať RP a P a predložiť ich na posúdenie a schválenie príslušnému štátnemu archívu. Ostatí pôvodcovia registratúry majú povinnosť vypracovať iba plán. A napr.. živnostníkovi sa táto povinnosť neukladá.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Kontakt

SLOVKOR – M, s.r.o.
Wolkrova 4
851 01 Bratislava 5

TEL:+421 903 235 621
TEL:+421 903 411 077
E-MAIL: slovkor-m@slovkor-m.sk